Bảo mật CNTT

Cung cấp dịch vụ bảo mật hệ thống CNTT

 • Đánh giá bảo mật ứng dụng web
 • Đánh giá bảo mật bên trong và bên ngoài.
 • Penetration Testing
 • Forensic

Cung cấp sản phẩm và giải pháp bảo mật CNTT

 • PKI-In-A-Box
 • Giải pháp xác thực SecureOTP
 • Giải pháp chữ ký số
 • Utimaco HSM
 • Xóa dữ liệu 

Cung cấp sản phẩm và giải pháp bảo mật Internet

 • Web Filter
 • Proxy & Firewall
 • Mail Server
 • Mail Security